Иновации и конкурентоспособност
»
Иновации и конкурентоспособност
На 23.12.2015  г. „Конвей  “ ООД  сключи Договор BG16RFOP002-2.001-0011-СО1 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП.
Наименование на проекта: Подобряване на производствения капацитет на Конвей ООД.
Срокът за изпълнение на Договора е 10 месеца, като проектът стартира на 23.12.2015 г. и приключва на 23.10.2016 г.
 
Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Конвей" ООД чрез закупуване на ново производствено оборудване. Специфични цели на проекта са:   • Разширяване на производствения капацитет, повишаване ефективността на производствените разходи и увеличаване на оборота на предприятието. •         Увеличаване на експортния потенциал и експанзия на нови  пазари. •   Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. •     Въвеждане на нови машини и подобряване качеството на произвежданата от кандидата продукция. • Подобряване на пазарните позиции на предприятието кандидат.
 
Предвидените инвестиции в настоящия проект представляват етап от последователното изпълнение на стратегията ни за развитие и допълват и надграждат реализираните от нас инвестиционни проекти през последните години.  Постигането на проектните цели ще окаже пряк положителен ефект върху основните фактори за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на дружеството
 
Общият бюджет на проекта е на стойност 609 000.00 лева., като финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие и националното съфинансиране е в размер на 426 300.00         лв.